Schoolgids

Hier vindt (onder voorbehoud van goedkeuring door de Medezeggenschapsraad) u de schoolgids 2017-2018 van het Gertrudiscollege. Hieronder treft u een globale weergave van de inhoud aan. Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u voorin de schoolgids.
Onder deze inhoudsopgave vindt u eveneens het leerlingenstatuut en het inschrijfformulier voor leerjaar 2 en hoger.

Hoofdstuk 1
Voorwoord mevr. drs. M.J.C. Broodbakker (rector) en inleiding door mevr. drs. M.E. van der Meer (collegedirecteur) 

Hoofdstuk 2: WAT MAAKT HET GERTRUDISCOLLEGE BIJZONDER?
ruimte voor talent, sfeer en thuisgevoel, bredere vorming

Hoofdstuk 3: ONDERWIJS
het onderwijs op de diverse opleidingen, lestabellen en rendementsgegevens

Hoofdstuk 4: EXTRA'S VOOR TALENTEN EN EXTRA ACTIVITEITEN (blz 24)
extra mogelijkheden en buitenschoolse activiteiten op het gebied van kennis, sport, cultuur en maatschappelijke betrokkenheid

Hoofdstuk 5: BEGELEIDING (blz 31)
begeleiding van studieproblematiek, sociaal-emotionele begeleiding en decanaat

Hoofdstuk 6: COMMUNICATIE & OVERLEG (blz 38)

informeren van ouders, communicatierichtlijnen en overlegorganen

Hoofdstuk 7: VOORZIENINGEN, REGELINGEN EN AFSPRAKEN (blz 40)
lestijden, lesuitval, vakanties en verlof; roken en voeding; rechten en plichten van ouders, leerlingen en bevoegd gezag; studiematerialen en overige voorzieningen

Hoofdstuk 8: FINANCI√čN (blz 46)
vrijwillige ouderbijdrage, schookostenoverzicht, boeken en leermiddelen en Stichting Leergeld

Hoofdstuk 9: TOETSING & CIJFERGEVING, BEVORDERINGSNORMEN (blz 48)
afspraken met betrekking tot toetsing en cijfergeving, algemene bevorderings- en doorstroomafspraken en bevorderingsregelingen per leerjaar.

Hoofdstuk 10: ORGANISATIE (blz 62)
taakverdeling en adressen

Hoofdstuk 11: OMO SG TONGERLO (blz 69)
algemene informatie over de OMO Scholengroep Tongerlo, waarvan het Gertrudiscollege deel uit maakt

Hoofdstuk 12: VERENIGING OMO (blz 71)
algemene informatie over de Vereniging ons Middelbaar Onderwijs; OMO sg Tongerlo valt onder het bestuur van deze vereniging  

Bijlages 

  • Pestprotocol
  • Dyslexieprotocol
  • Dyscalculieprotocol
  • Leerlingenreglement Bovendonk
  • Leerlingenreglement Vincentiusstraat
  • Handhavingstoezicht ouderbijdragen
  • Richtlijnen extra verlof
  • M@zlbeleid 
  • Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut vormt een belangrijk documenten voor leerlingen en ouders, omdat ze hun rechten en plichten voor op school vastleggen.

Het Leerlingenstatuut.

 

Aanmelden:

Om je aan te melden voor de brugklas van de Norbertus Gertrudis Mavo of het Norbertus Gertrudis Lyceum klik je op groep 8.

Om je aan te melden voor klas 2 of hoger van het Gertrudiscollege, klik je hier.

 

Het onderwijs op de VWO-opleiding